O výroční zprávě 2022

V Tesco se snažíme svým zákazníkům, komunitám a planetě přinášet každý den něco navíc. Tento závazek tvoří základ všech našich rozhodnutí, standardů, které si stanovujeme, i naší firemní kultury. 

Abychom tohoto cíle dosáhli, je nezbytné začít u našich kolegů a kolegyň – chceme  zajistit, že všichni kolegové a kolegyně ve společnosti, kteří obsluhují naše zákazníky i komunity, ve kterých působíme, vytváří prostředí, kde se každý/á cítí vítán/a. Oceňujeme a respektujeme rozdíly a jedinečnost – naši kolegové a kolegyně tak mohou být vždy sami sebou a s vědomím, že s nimi bude zacházeno s respektem.

V minulém roce jsme zveřejnili naši vůbec první Výroční zprávu o diverzitě a inkluzi, ve které jsme prezentovali své cíle, strategie i aktuální výsledky v oblasti diverzity a inkluze.

Výroční zpráva za rok 2022 pak představuje naše snahy a strategie a popisuje cestu, na kterou jsme se vydali. Současně nastiňuje pokrok, kterého jsme dosáhli, ale i oblasti, na které se musíme postupem času více zaměřit.

Pokud není uvedeno jinak, všechny prezentované údaje představují údaje o kolezích, platné k červnu či červenci 2022.

Naše strategie v oblasti D&I

V souvislosti s našimi záměry v oblasti diverzity a inkluze jednáme zcela jasně a transparentně, přičemž naším cílem je: 

Zajistit, aby Tesco bylo místem pro práci, kde jsou přijímány, oceňovány a respektovány všechny druhy rozdílů a každý se cítil vítán a abychom tímto dokázali každý den o trochu lépe poskytovat své služby našim různorodým zákazníkům. 

Na základě tohoto cíle se pak snažíme podporovat rozmanitost a začleňování, abychom mohli inspirovat ostatní velké společnosti a retailové řetězce k nastavení cesty, kdy jsou tyto oblasti součástí firemních hodnot. Naše strategie vychází z těchto tří praktických a realizovatelných pilířů

  • Inspirovat a být vzorem v oblasti inkluze: Podporovat inkluzivní kulturu prostřednictvím lídrů, kteří v rámci svých týmů oceňují přinos jednotlivců.
  • Pevně zakotvit inkluzi v rámci všech našich aktivit: Zavádět inkluzivní pravidla a procesy napříč všemi fázemi životního cyklu kolegů a kolegyň.
  • Podporovat různorodé skupiny kolegů a kolegyň: Budovat inkluzivní pracovní prostředí, které bude založeno na pocitu sounáležitosti pro skupiny z různých zázemí, se zvláštním důrazem na mladé kolegy a kolegyně, ženy a příslušníky LGBT+ komunity nebo osoby se změněnou pracovní schopností.