Doplňující informace

Metodika pro výpočet rozdílů v odměňování žen a mužů

Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu.

Naše existující rozdíly v odměňování žen a mužů (Gender Pay Gap) jsme určili na základě statistické definice rozdílů v odměňování žen a mužů, která je k dispozici na webových stránkách Eurostatu:

Rozdíly v odměňování žen a mužů jsou vyjádřeny jako procento, přičemž průměrný příjem se vypočítává jako aritmetický průměr.

To znamená, že rozdíly v odměňování žen a mužů se vypočítají na základě příjmů všech mužů a žen v naší společnosti a jsou vyjádřeny jako konečné procento. Daný výpočet nesrovnává odměnu osob, které vykonávají stejnou práci. Jak již bylo uvedeno, společnost Tesco jako zaměstnavatel prosazuje rovnost v odměňování. V našich provozovnách je odměna žen a mužů na stejných pozicích stejná. V rámci centrální kanceláře jsou odměny žen a mužů na stejných pozicích ve stejném mzdovém rozpětí.

D&I - slovník pojmů

Slova mají moc někoho začlenit, ale také vyloučit. Ve společnosti Tesco pečlivě vážíme slova, abychom pomáhali vytvářet inkluzivní prostředí. Je pro nás důležité, abychom se jeden od druhého neustále učili a neustále podle toho aktualizovali náš sdílený slovník. To, jakým způsobem popisujeme sebe i své zkušenosti, se v čase mění.

Níže najdete výrazy, jež se objevují v této zprávě, a to společně s definicemi, které ve společnosti Tesco používáme v kontextu diverzity a inkluze.

Kultura: Vzorec chování a jednání v každodenním životě, který si určitá skupina vědomě i nevědomě osvojuje. Tyto vzorce lze sledovat v jazyce, zvycích, oslavách svátků, jídle, náboženství i odívání.

Zdravotní postižení: Duševní či fyzická porucha, která má podstatný dopad na schopnosti určité osoby vykonávat každodenní činnosti. Může jít o kognitivní, rozvojové, intelektuální, duševní, fyzické či smyslové poruchy, případně může jít o jejich kombinaci.

Diverzita (různorodost): Mít v týmu různé osoby z odlišných prostředí a s celou řadou různých charakteristik, jako jsou pohlaví, jazyk, způsoby a kultura, sociální role, sexuální orientace, dovednosti, příjmy a mnoho dalších.

Rovnocennost: Situace, kdy má každý v určitých ohledech stejné postavení – včetně lidských práv, svobody projevu, majetkových práv a rovného přístupu k určitým sociálním statkům a službám.

Rovnost: Situace, kdy je určitým jednotlivcům či skupinám (komunitám) v případě potřeby poskytována různá úroveň podpory, aby bylo dosaženo spravedlivějších a rovnějších výsledků.

Pohlaví (gender): Soubor charakteristik, které se týkají mužskosti a ženskosti, případně se používají pro jejich odlišování. Mnoho kultur využívá binární genderový systém (muži a ženy), avšak pohlaví začíná být vnímáno jako určité spektrum, které zahrnuje řadu jiných identit, například nebinární (nevyhraněný).

Inkluze (začleňování): Snaha či postupy, na jejichž základě jsou osoby či skupiny z různých prostředí kulturně či společensky přijímány a vítány, přičemž je s nimi zacházeno spravedlivým a rovným způsobem.

LGBT+: Zkratka označující lesby, gaye, bisexuály, transgender osoby a další identity.