Transparentní odměňování

Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu. V našich provozovnách a distribučním centru má každá pozice specifický mzdový tarif, který se nemění dle toho, kdo příslušnou pozici zastává.

Zatímco ženy a muži mají podobné příležitosti, ne vždy se to projeví v jejich rovnocenné kariéře. Mohlo by to být způsobeno odvětvovými nebo organizačními překážkami či životními rozhodnutími. Porovnání průměrného příjmu všech mužů s průměrnými příjmy všech žen v organizaci nebo analýza příjmů dle pohlaví poskytují lepší přehled o podpoře kariérního růstu žen na všech úrovních organizace.

Proto jsme hrdí, že dobrovolně publikujeme naše údaje o odměňování žen a mužů.

Toto vyhodnocení nám pomůže i nadále sledovat a vyhodnocovat pokrok. Chceme jít pozitivním příkladem při zveřejnění rozdílů v odměňování, a to je důvod, proč podporujeme měření a zveřejňování dat i u ostatních zaměstnavatelů.

Pro výpočet rozdílů v odměňování žen a mužů dle metodiky Eurostatu jsme použili údaje o odměňování našich aktivních kolegů/kolegyň. Dle příslušné metodiky se berou v úvahu následující skutečnosti: základní mzda, případné odměny, příplatky za přesčasovou práci a jiné mzdové složky.

Rozdíl mezi výdělky mužů a žen v České republice (údaje Eurostatu z roku 2019 o celkovém rozdílu v odměňování žen a mužů)

 

18,9 % Česká republika – celkem

22,2 % Sektor maloobchodu a velkoobchodu

30,5 % Informační a komunikační technologie

38,3 % Finanční služby a pojišťovnictví

15,6 % Veřejná správa a obrana

Při vyhodnocení rozdílu v odměňování žen a mužů jsme identifikovali 3 klíčové faktory, na které se nyní zaměříme, a přijmeme opatření, která pomohou snížit daný rozdíl:

I když máme v organizaci výrazně více žen než mužů, tento poměr se mění na pozicích s vyššími mzdami, kde muži zastávají poměrně více vedoucích pozic.

To je v České republice ještě umocněno strukturou pozic našeho podnikání v regionu střední Evropy. Vedení společnosti Tesco pro střední Evropu je z větší části

situováno v České republice a tvoří jej více mužů než žen. V našich obchodech a distribučním centru jsou kolegové i kolegyně na stejných pozicích odměňováni tarifními mzdami dle povahy a složitosti práce na dané pozici bez ohledu na to, kdo danou roli zastává, muž či žena. Naše rozdíly v odměňování žen a mužů jsou způsobeny tím, že úměrně více mužů pracuje v rolích, které mají vyšší mzdu.

Zastoupení žen a mužů v rámci profesí se zpravidla vyššími odměnami, kde převažují muži.

V naší centrální kanceláři, kde působí převážně muži (například finance a technologie), jsou zpravidla mzdy vyšší než jinde, a to i na nižších pozicích. Z poslední analýzy Eurostatu o rozdílech v odměňování žen a mužů (2019) vyplývá, že ve finančních službách a pojišťovnictví je národní rozdíl v odměňování žen a mužů na úrovni 38,3 %, v sektoru informačních a komunikačních technologií jde o rozdíl ve výši 30,5 %. Toto je klíčový faktor ovlivňující rozdíly v odměňování žen a mužů na administrativních pozicích v České republice, přičemž na výsledky má opět vliv naše struktura společnosti, neboť většina našeho technologického týmu pro střední Evropu, který zajišťuje podporu pro společnosti v České republice, Maďarsku a na Slovensku, je právě zaměstnána v České republice.

Profesní a životní (osobní) volby vedou k tomu, že více mužů pracuje na směnách, za které jsou příplatky,

například v noci nebo o víkendech, navzdory tomu, že tyto směny jsou k dispozici všem kolegyním a kolegům. Tyto příplatky vedou k vyšším průměrným hodinovým sazbám pro muže, zejména v obchodech a distribučním centru.

Přijímáme opatření, abychom zlepšili naše rozdíly v odměňování žen a mužů, přičemž se soustředíme na tyto oblasti:

  • Zajistit, že seznam talentů a užší seznam kandidátů je vyvážený v rámci zastoupení žen a mužů, a to i při obsazování seniorních pozic.
  • Zvýšit podíl žen na pozicích, které jsou tradičně zastoupeny muži, prostřednictvím iniciativy, jako jsou například „Ženy v IT“.
  • Představit nová pravidla pro podporu rodin, která nabízí vyšší flexibilitu pro kolegy, kteří pečují o děti.
  • Podpora zdraví a zdravého životního stylu díky možnosti využít bezplatnou Linku opravdové pomoci, která je k dispozici 24/7 a poskytuje kolegům.

Co znamená rovné odměňování?

Společnost Tesco je zaměstnavatel, který uplatňuje politiku rovného odměňování všech zaměstnanců bez rozdílu. Dle legislativy EU se zaměstnavatelem uplatňujícím rovné odměňování rozumí takový zaměstnavatel, který vyplácí stejnou odměnu zaměstnancům a zaměstnankyním vykonávajícím stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Jaký je rozdíl mezi „rovným odměňováním“ a „sledováním rozdílu v odměňování žen a mužů“?

Rozdíl v odměňování žen a mužů představuje průměrný rozdíl mezi odměnou pro všechny ženy a muže pracující v dané organizaci bez ohledu na pozici, kterou vykonává. Kdežto rovné odměňování porovnává odměnu žen a mužů, kteří vykonávají práce na stejné pracovní pozici nebo práci stejné hodnoty.

Další podrobnosti o metodice výpočtu naleznete v Dokumentech ke stažení.