Kolegyně a kolegové se změněnou pracovní schopností

I postižení či znevýhodnění je součástí lidského života. Každý z nás se s tím v průběhu svého života velmi pravděpodobně setká, ať již dočasně či, trvale. Ze statistických údajů pro Českou republiku za rok 2019 vyplývá, že 9,3 % osob v produktivním věku má nějaké zdravotní postižení či znevýhodnění. Očekává se, že se tato hodnota bude v souvislosti s celosvětovým trendem stárnutí populace dále zvyšovat.

Postižení představuje jakýkoliv stav, který ztěžuje provádění určitých činností nebo interakci se světem okolo vás. Kategorie postižení zahrnují různé fyzické a duševní poruchy, přičemž ne všechny jsou na první pohled viditelné či zřejmé.

Protože slova mají určitý význam, může být výraz „postižení“ vnímán jako určité škatulkování. Preferujeme proto výraz „změněná pracovní schopnost“, pokud je to v daném případě vhodné.

Příležitost, která by neměla být opomenuta

Z nového výzkumu společnosti Accenture vyplývá, že společnosti, které přijmou osvědčené postupy pro zaměstnávání a podporu osob se změněnou pracovní schopností, z hlediska výkonnosti překonávají podobné společnosti na trhu. Společnosti, které pro tyto osoby vytvořily inkluzivní pracovní prostředí, měly v průměru o 28 % vyšší tržby, o 30 % vyšší ziskové marže a dvakrát vyšší čistý zisk než podobné společnosti na trhu.

Osoby se změněnou pracovní schopností představují pro společnosti jedinečnou příležitost z hlediska rozmanitosti pracovní síly a podnikové kultury – v České republice bychom mohli získat přístup k nové skupině více než 300 000 osob, které mají změněnou pracovní schopnost a v současné době jsou bez zaměstnání. Rovněž představují velký spotřebitelský trh a chtějí vědět, které společnosti opravdu podporují jejich potřeby, cíle a sny.

Kolegyně a kolegové se změněnou pracovní schopností ve společnosti Tesco

Z našeho každoročního interního průzkumu vyplývá, že počet kolegů/kolegyň, kteří se sami označují za osoby se zdravotním postižením či znevýhodněním, převyšuje počet kolegů/kolegyň s oficiálně uznanou změněnou pracovní schopností. Tato skutečnost není překvapivá – váš stav může být dočasný (např. pokud si zlomíte ruku), případně nemusí být rozsah vašeho postižení dostatečný k tomu, aby toto bylo oficiálně považováno za změněnou pracovní schopnost (např. kolegové/kolegyně s cukrovkou, kteří potřebují častější přestávky).

Jsme si vědomi, že kvůli povaze našeho podnikání nejsou všechny pracovní pozice vhodné pro osoby se změněnou pracovní schopností. Avšak tam, kde můžeme, podporujeme kolegy/kolegyně se změněnou pracovní schopností prostřednictvím:

  • dočasného přeřazení na jiné pracoviště,
  • změny úvazku (méně odpracovaných hodin za týden),
  • častějších přestávek,
  • flexibility během plánování směn nebo přizpůsobení směn z důvodu rehabilitací.

Jako velký zaměstnavatel máme právní závazek zaměstnávat určité procento kolegů/kolegyň se změněnou pracovní schopností nebo spolupracovat se společnostmi, které tyto osoby zaměstnávají.

V roce 2020 jsme svůj závazek splnili.

Celkem

3,8 % stávajících kolegů a kolegyň oficiálně patří mezi osoby se zdravotním postižením

Celkem

4,8 % stávajících kolegů a kolegyň se označuje za osoby se zdravotním postižením nebo znevýhodněním

Spolupracujeme s

8 společnostmi, které zaměstnávají osoby se zdravotním postižením

Aleš Buben, manažer směny

"V Příbrami jsme se rozhodli rozšířit tým i o pracovníky s Downovým syndromem. Ve spolupráci s organizací Alka, která podporuje a pomáhá osobám se zdravotním postižením včetně osob s Downovým syndromem, jsme na provozovnu přijali 2 pracovnice. Aktuálně u nás pracují již více než rok. První měsíc měly asistenta, který jim pomáhal zvládnout začátky, ale v současné době dokážou pracovat zcela samostatně, přičemž v případě potřeby si řeknou o případnou pomoc či radu. Jsem hrdý – tým na provozovně i zákazníci si váží toho, že jsou součástí naší Tesco rodiny. Chtěl bych, aby podobnou zkušenost mělo více týmů."

Zavázali jsme se zavést v roce 2021 interní pravidla a předpisy, které dále podpoří kolegyně a kolegy se změněnou pracovní schopností.

V průběhu léta roku 2021 vstupují v platnost pravidla a předpisy pro postupný návrat do práce. Návrat do pracovního procesu po delší přestávce způsobené onemocněním může být náročný – z fyzického i psychického hlediska. Někdy může ztráta sebedůvěry zpomalit zotavení po léčbě. Tato pravidla a předpisy umožňují kolegyním a kolegům na provozovnách, v kancelářích i v rámci našeho distribučního centra odpracovat během prvních 4 týdnů po návratu do zaměstnání pouze polovinu smluvní pracovní doby, přičemž společnost Tesco jim uhradí mzdu v plné výši.

V průběhu tohoto roku pak uvedeme interní pravidla a předpisy pro zásady pracovního prostředí. Jde o příručku pro naše vedoucí pracovníky, jakým způsobem podporovat osoby se změněnou pracovní schopností a pomáhat jim překonat bariéry v pracovním procesu. Naše výsledky v této oblasti budeme prezentovat ve zprávě příští rok.

Hugh Garavelli, ředitel oddělení Property společnosti Tesco pro střední Evropu a patron kolegyň a kolegů se zdravotním postižením

"Víme, že v Tesco budeme tím silnější, čím rozmanitější pracovní týmy budou reprezentovat naše jednotlivé trhy, na kterých jako společnost působíme. Abychom to umožnili, je důležité zaměřit se na schopnosti každého kolegy a kolegyně – nikoli na jeho nebo její postižení či znevýhodnění. Je na nás, jak odstraníme jakékoli překážky, fyzické nebo kulturní, omezující schopnosti každého kolegy a kolegyně, kteří jsou přínosem pro společnost. Můžeme být hrdí na práci, kterou jsme za ta léta odvedli, abychom zpřístupnili naše podnikání. Rád bych vyzval nás všechny, abychom se zamysleli nad tím, co víc ještě můžeme udělat."