Náš přístup k diverzitě a inkluzi

Úvod

Katarína Navrátilová, generální ředitelka, Tesco Stores ČR

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení partneři, dodavatelé, milí naši zákazníci, dámy a pánové,

jsem velmi ráda, že vám mohu představit první Zprávu o diverzitě a inkluzi v naší společnosti. Myslím si, že dozrál čas, abychom o věcech souvisejících s rozmanitostí a způsobu jejich akceptace mluvili otevřeně, ale s respektem. V České republice pomáháme celé řadě komunit a poskytujeme zdravé a udržitelné potraviny všem našim různorodým zákazníkům bez rozdílu. Chceme, aby naše firma byla společností lidí, která vnímá potřeby komunit, reaguje na ně a stává se tak dobrým sousedem, který pomáhá přesně tam, kde je to potřebné. I proto jsme 15. května 2020 podepsali Chartu diverzity a přidali se k firmám, které chtějí pomáhat měnit společnost k lepšímu.

Samotná existence diverzity, tedy rozmanitosti či různorodosti, však nestačí. Naší snahou v Tesco je vytvářet inkluzivní pracovní prostředí na bázi kultury rozmanitosti, kde každý nápad je vítán. Kulturou, která chápe individualitu našich kolegyň a kolegů a vytváří smysl sounáležitosti a jednoho týmu tím, že oceňuje rozdílnost jejich zázemí, osobností a preferencí. Navíc, kultura začleňování je nedílnou součástí naší značky, je zakotvena v našich hodnotách – chovejme se k ostatním tak, jak chceme, aby se oni chovali k nám.

V naší zprávě s výstižným názvem „V Tesco je každý vítán“ se dozvíte o našich plánovaných aktivitách, jejichž prostřednictvím zvýšíme zastoupení žen na vyšších manažerských postech, ještě více podpoříme rodiny, protože si uvědomujeme důležitost skloubení pracovního a soukromého života. Nezapomínáme ani na kolegyně a kolegy se změněnými pracovními schopnostmi, kteří také potřebují naši pomoc. Ve zprávě naleznete také zajímavá demografická data týkající se naší personální politiky a náš přístup k rozdílnosti odměňování mužů a žen, který nám pomáhá nastavit aktivity právě v této oblasti.

Závěrem bych ráda vyzvala všechny ostatní firmy a organizace, aby zveřejňovaly podobné zprávy spolu s opatřeními, jak přistupují k různým aspektům problematiky diverzity. Věřím, že tento krok nás povede k rovnoprávnější moderní společnosti.

Děkuji vám, že se přidáte na tuto společnou cestu s námi.

Katarína Navrátilová
generální ředitelka, Tesco Stores ČR

Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu

Target

Naše aktivity podporující inkluzivní kulturu Actions & KPIs

 1. 1
  Zvyšování povědomí v oblasti inkluze a diverzity

  Dále si připomínat klíčové události v rámci kalendáře diverzity a inkluze (např. Mezinárodní den osob se zdravotním postižením, Mezinárodní den žen a další).

  Využít pohledy našich rozmanitých kolegyň a kolegů, které nám pomohou porozumět a vyhovět různým potřebám našich zákazníků.

  Pokračovat v rozšiřování pojmu diverzity.

  Nadále každý rok zveřejňovat data, plány a pokroky v oblasti diverzity.

 2. 2
  Naši lídři, manažerky i manažeři, jdou v oblasti inkluze příkladem a podporují diverzitu

  Poskytovat speciální vzdělávací programy v oblasti diverzity a inkluze určené našim ředitelkám a ředitelům; všichni ředitelé a ředitelky tyto kurzy letos absolvují.

  Spustit nové školení na téma „Jak se stát inkluzivním manažerem/manažerkou“ pro vedoucí pracovníky centrální kanceláře, přičemž bude v budoucnu dostupné pro další kolegyně a

  Připravit další vzdělávací program pro vedoucí pracovníky zaměřený na vytvoření psychologicky bezpečného prostředí.

  Představit interní pravidla a předpisy jako zásady pracovního prostředí na podporu kolegyň a kolegů se změněnou pracovní schopností.

  Přijmout opatření, která nám pomohou nabídnout práci více lidem se změněnou pracovní schopností.

 3. 3
  Inkluze je součástí životního cyklu kolegů a kolegyň

  Aktualizovat naše materiály pro nábor a adaptaci kolegyň a kolegů při nástupu i ukončení pracovního poměru, abychom v rámci těchto materiálů zajistili inkluzivnější vyjadřování.

  Začlenit do našich procesů pro nábor a adaptaci kolegů/kolegyň při nástupu nové podpůrné nástroje.

  Začlenit inkluzi do procesů, jako je rozvoj talentů a hodnocení výsledků s cílem odstranit předsudky.