Standardy pro reporting

Rada pro udržitelné účetní standardy (SASB)

Rada pro udržitelné účetní standardy (SASB) vypracovala soubor celosvětově použitelných standardů udržitelného rozvoje specifických pro různá odvětví. Ty identifikují finančně významná témata a související ukazatele, aby společnosti mohly investorům sdělit svůj přístup k udržitelnosti a její výsledky. Níže uvedené výkaznictví vychází ze standardů pro odvětví maloobchodních prodejců a distributorů potravin.

Veřejně informujeme o pokroku s jasnými klíčovými ukazateli výkonnosti a zajišťujeme plnou transparentnost našich dosavadních výsledků. Naše nejvýznamnější klíčové ukazatele výkonnosti se vztahují na celou společnost Tesco a naše výkazy zajišťuje nezávislá třetí strana. V případě potřeby přizpůsobujeme naše metodiky podávání zpráv uznávaným standardům pro zveřejňování informací. Naše zveřejněné informace vypracované na základě standardů SASB spolu se všemi našimi údaji o klíčových ukazatelích výkonnosti najdete v naší příručce o udržitelném rozvoji.

Společnost Tesco je prvním maloobchodním řetězcem, který podává zprávy vypracované na základě standardů SASB, což je jeho hlavní metodika. Její zpracování na úrovni celé společnosti naleznete zde. 

Tabulka SASB s ukazateli pro Českou republiku je uvedena zde.

United Nations Global Compact (UNGC)

Seznam jednotlivých Cílů udržitelného rozvoje, které podporujeme:

Zdraví a strava

Cíl udržitelného rozvoje č. 2 Konec hladu je zaměřen na vymýcení hladu, dosažení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a prosazování udržitelného zemědělství. Tento cíl, a zejména bod 2.4 týkající se zajištění systému udržitelné výroby potravin, je úzce spojen s naší strategií zdravé a udržitelné stravy.

Cíl udržitelného rozvoje č. 3 Zdraví a kvalitní život má zajistit zdravý život a zvyšovat jeho kvalitu pro všechny v jakémkoli věku. Naše strategie zdravé a udržitelné stravy se zaměřuje na zvyšování podílu prodeje zdravých výrobků, protože se snažíme, aby se v Tescu cenově dostupné, zdravé a udržitelné potraviny nakupovaly nejpohodlněji.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše strategie zdravé a udržitelné stravy byla vypracována na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací a pro její úspěch je zásadní pokračovat v naší stávající spolupráci.

 

Podpora místních činností  

Cíl udržitelného rozvoje č. 11 Udržitelná města a obce se zaměřuje na důležitost provedení změn v komunitách. Ve spolupráci s průmyslovými a nevládními organizacemi a dodavateli se zavazujeme podporovat projekty a činnosti, které přinášejí prospěch oblastem, ve kterých působíme. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše komunitní programy a partnerství napříč společností Tesco byly rozvinuty na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, charitativních organizací a partnerů z nevládních organizací a pro jejich úspěch je zásadní pokračovat v naší stávající spolupráci.

 

Lidská práva 

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 Konec chudoby se zaměřuje na vymýcení chudoby ve všech jejích formách. Jedním ze čtyř témat naší strategie v oblasti lidských práv je udržitelné živobytí pro pracovníky a drobné zemědělce. To znamená, že ačkoli naše obchodování dává lidem příležitosti a práci, s mnoha různými výrobky a dodavatelskými řetězci je stále spojena chudoba. Naším cílem je zajistit, aby pracovní místa, která vytváříme, poskytovala lidem v našem dodavatelském řetězci důstojné mzdy a příjmy, díky kterým se bude jim a jejich rodinám dobře dařit. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 5 Rovnost mužů a žen usiluje o dosažení genderové rovnosti a posílení postavení žen. Jsme přesvědčeni, že ženy musí být spravedlivě zastoupeny na našem pracovišti i v celém dodavatelském řetězci. V přímé spolupráci s dodavateli se snažíme určit problémy týkající se rovností mužů a žen a přijímat opatření, která tyto problémy zmírní a napraví. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 8 Důstojná práce a ekonomický růst podporuje inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. Na tento cíl, zejména na body 8.7 a 8.8, se zaměřuje naše strategie v oblasti lidských práv, která se snaží se zamezit porušování lidských práv a podpořit důstojné, spravedlivé a bezpečné prostředí pro všechny, a to prostřednictvím našich čtyř strategických pilířů: udržitelného živobytí, zastoupení pracovníků, zrušení nucených prací a rovnosti mužů a žen. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů usiluje o globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Spolupracujeme s průmyslovými a nevládními organizacemi a dodavateli, abychom pokročili v plnění našich závazků a zvýšili odolnost a udržitelnost našeho podnikání. Příkladem může být naše partnerství s fórem World Banana Forum a Iniciativou udržitelného obchodu (IDH), které nám umožňuje pomáhat dodavatelům banánů odstraňovat rozdíly v minimální mzdě.

 

Skvělé místo pro práci pro všechny

Cíl udržitelného rozvoje č. 5 Rovnost mužů a žen usiluje o dosažení genderové rovnosti a posílení postavení všech žen a dívek. I nadále se zaměřujeme na budování kultury podporující začlenění, kde má každý možnost se prosadit. Mezi naše závazky v oblasti rovnosti mužů a žen patří zajištění rovného a vyváženého zastoupení žen v celé společnosti Tesco.

Cíl udržitelného rozvoje č. 10 Méně nerovností je zaměřen na snížení nerovností ve všech jejich formách. Jsme odhodláni podporovat rozmanitou kulturu podporující začlenění. Konkrétně v souvislosti s cílem udržitelného rozvoje 10.2 nám naše strategie diverzity a inkluze umožňuje začlenit inkluzi do celého našeho podnikání a zajistit, aby se zákazníci, spolupracovníci a dodavatelé cítili vítáni.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů usiluje o globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Klíčová partnerství nám umožnila zaměřit se na sociální skupiny, které jsou na pracovišti a ve společnosti obecně nedostatečně zastoupeny. Stále získáváme cenné poznatky, které nám umožňují i nadále prosazovat program budování inkluzivnější pracovní síly, který bude reprezentovat zákazníky, které obsluhujeme.

 

Zdraví, bezpečnost a kvalitní život

Cíl udržitelného rozvoje č. 3 je zaměřen na podporu zdraví a kvalitního života pro všechny. 

Chceme, aby naši spolupracovníci byli v co nejlepší fyzické i psychické kondici, a to jak v práci, tak doma. Zdraví, bezpečnost a kvalitní život jsou pro nás zásadní a držíme se naší vize, že při práci nebo nakupování v Tescu by se nikomu nemělo nic stát.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 usiluje o posílení globálního partnerství pro udržitelný rozvoj. V rámci našeho programu udržitelnosti spolupracujeme s průmyslovými a nevládními organizacemi a dodavateli, abychom přispěli k cílům udržitelného rozvoje, pokročili v jejich plnění a zvýšili odolnost a udržitelnost našeho podnikání. Naše spolupráce s odborovým svazem USDAW se konkrétně zaměřuje na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a posiluje ochranu našich spolupracovníků. Naším cílem je ve spolupráci s partnery v oblasti zdraví a kvalitního života poskytnout našim spolupracovníkům a jejich rodinám přístup ke zdrojům na podporu zdraví a kvalitního života, které mohou využívat v práci i doma.

 

Vzdělávací a rozvojové programy

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 Konec chudoby usiluje o vymýcení chudoby ve všech jejích formách. Naše zásady odměňování jsou založené na jednoduchosti, spravedlnosti, konkurenceschopnosti a udržitelnosti a plat všech spolupracovníků společnosti Tesco převyšuje minimální mzdu. Současně se snažíme zajistit, aby mladí lidé, a zejména ti, kteří jsou dlouhodobě nezaměstnaní, mohli získat pracovní zkušenosti a odbornou přípravu, díky čemuž by se snížilo riziko pádu do chudoby. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 4. Kvalitní vzdělání usiluje o zajištění rovného přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podporu celoživotního vzdělávání pro všechny. Díky našim školícím programům a programům rozvoje dovedností mají všichni naši spolupracovníci šanci se uplatnit. Zavazujeme se pomáhat mladým lidem rozvíjet jejich pracovní dovednosti. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 8 Důstojná práce a ekonomický růst podporuje inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. Významně přispíváme komunitám, ve kterých působíme, a to jak přímým poskytováním důstojných pracovních míst, tak podporou zaměstnanosti prostřednictvím našeho dodavatelského řetězce. Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Rozvíjíme naše možnosti pro získání odborných příprav a dovedností a nabízíme konkurenceschopný a spravedlivý balíček odměn založený na zásadních podnětech našich spolupracovníků.

 

Změna klimatu 

Cíl udržitelného rozvoje č. 7. Dostupné a čisté energie usiluje o zajištění přístupu k cenově dostupným, spolehlivým a udržitelným zdrojům energie pro všechny. Zda dosáhneme našich klimatických cílů závisí na zvýšení energetické účinnosti a závislosti na obnovitelných zdrojích energie. Jednáme v souladu s cíli udržitelného rozvoje č. 7.

Cíl udržitelného rozvoje č. 13 Klimatická opatření vyzývá k přijetí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů. Dlouhodobě se snažíme bojovat proti změně klimatu a naše ambice týkající se rychlejšího dosažení nulových čistých emisí byly stanoveny s vědomím, že musíme urychleně jednat.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše klimatická strategie týkající se nulové čisté emise byla vypracována na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací včetně Světového fondu na ochranu přírody.

 

Odpad

Cíl udržitelného rozvoje č. 12 Odpovědná výroba a spotřeba je zaměřen na zajištění udržitelné spotřeby a výroby. Tento cíl, a zejména cíl 12.3, který usiluje o snížení globálního plýtvání potravinami na polovinu do roku 2030, podporujeme naším přístupem ke snižování potravinového odpadu v našich vlastních provozech, spoluprací s dodavateli, podporou našich komunit a pomocí našim zákazníkům předcházet plýtvání potravinami v domácnostech. Tento cíl jsme splnili před 10 lety.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše programy přerozdělování potravin a partnerství v rámci celé společnosti Tesco byly vyvinuty na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků a partnerů z nevládních a charitativních organizací. Průběžná spolupráce zajistí, že naše programy budou i nadále účinné a pomohou omezit plýtvání kvalitními potravinami.

 

Obaly

Cíl udržitelného rozvoje č. 12 Odpovědná výroba a spotřeba je zaměřen na zajištění udržitelné spotřeby a výroby. Pracujeme na vytvoření systému, v němž se s obaly zachází jako s cenným zdrojem, který lze opětovně používat, sbírat a recyklovat v uzavřeném cyklu. Tato naše obalová strategie přispívá k cíli udržitelného rozvoje 12.5. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše obalová strategie byla vypracována na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací a pro její úspěch je zásadní pokračovat v naší stávající spolupráci. Příkladem může být naše partnerství se společností Loop, která se specializuje na opětovné použití, a naše mezioborová spolupráce se společnostmi WRAP a OPRL s cílem podpořit inovace.

 

Udržitelné získávání zdrojů

Cíl udržitelného rozvoje č. 2 Konec hladu je zaměřen na podporu udržitelného zemědělství. Cíl 2.4 usiluje o zajištění systému udržitelné výroby potravin a zavedení odolných zemědělských postupů, které zlepší kvalitu půdy, zvýší produktivitu a pomohou zachovat ekosystémy, posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 6. Pitná voda a kanalizace usiluje o zajištění dostupnosti vody a sanitačních zařízení pro všechny a o udržitelné hospodaření s nimi. 

Cíl 6.4 je zaměřen na zvýšení efektivity využívání vody a zajištění udržitelného odběru vody tak, aby byl vyřešen její nedostatek. Je důležité, abychom v rámci našich provozů a dodavatelského řetězce zajistili vodní zdroje pro budoucnost. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 12 Odpovědná výroba a spotřeba se zaměřuje na dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání a na snížení množství odpadu a souvisejících škod na životním prostředí. Náš program udržitelného zemědělství podporuje udržitelnou produkci, efektivitu a minimalizaci odpadu. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši je zaměřen na ochranu, obnovu a podporu udržitelného využívání suchozemských ekosystémů, udržitelné hospodaření s lesy, potírání rozšiřování pouští, zastavení a zvrácení degradace půdy a zastavení úbytku biodiverzity. Zavazujeme se podporovat systém výroby potravin, který je v souladu s ochranou ekosystémů a biodiverzity. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše zásady, strategie a závazky týkající se udržitelného zemědělství, odpovědné zemědělské výroby a zajištění dobrých životních podmínek zvířat byly vypracovány na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, zemědělců, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací.

 

Udržitelné zemědělství 

Cíl udržitelného rozvoje č. 13 Klimatická opatření vyzývá k přijetí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů. Přibližně 8 % celosvětových emisí je v současné době způsobeno odlesňováním tropických lesů, ale tytéž lesy mohou poskytnout 23 % nákladově efektivního řešení, jak dosáhnout zmírnění změny klimatu, kterého je potřeba docílit do roku 2030. Naše úsilí dosáhnout nulového odlesňování při získávání surovin přispěje k našim ambicím v oblasti nulově čistých emisí. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši je zaměřen na ochranu, obnovu a podporu udržitelného využívání suchozemských ekosystémů, včetně udržitelného hospodaření s lesy, zvrácení degradace půdy a zastavení úbytku biodiverzity. Naše strategie na ochranu lesů se zaměřuje na řešení problému odlesňování a prosazování lepší správy lesů. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše strategie na ochranu lesů byla vypracována za přispění našich dodavatelů a partnerů z nevládních organizací, a na základě naší spolupráce se Světovým fondem na ochranu přírody, abychom v rámci jeho programu Retailers Commitment for Nature a v rámci koalice Forest Positive Coalition zaměřené na boj proti odlesňování v systémech výroby potravin pořádané organizací Consumer Goods Forum (CGF) pomohli obnovit krajinu využívanou při produkci potravin.

 

Podpora zdravých oceánů

Cíle udržitelného rozvoje č. 8 Důstojná práce a ekonomický růst se zaměřuje na ochranu pracovních práv a podporuje důstojnou práci pro všechny. Zavázali jsme se, že s pracovníky v našem dodavatelském řetězci v oblasti rybolovu bude zacházeno s respektem a že budou mít bezpečné pracovní podmínky. Naše strategie v oblasti lidských práv plně podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (OSN) a základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) a je začleněna do naší strategie v oblasti podpory zdravých oceánů, aby pomohla řešit rizika spojená s rybářským průmyslem. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 14 Život ve vodě je zaměřen na ochranu a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro zajištění udržitelného rozvoje. Naše strategie v oblasti podpory zdravých oceánů přispívá k cíli 14.1 díky naší práci v rámci iniciativy Global Ghost Gear a k cílům 14.2 a 14.4 díky našemu zaměření na lepší řízení rybolovu a přijetí přístupu Seascape. 

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše strategie v oblasti podpory zdravých oceánů byla vypracována za přispění našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací. Jsme odhodláni spolupracovat s ostatními, abychom pokročili v plnění našich závazků. Dlouhodobě spolupracuje se Světovým fondem na ochranu přírody, s internetovou platformou Ocean Disclosure Project a organizací Global Tuna Alliance.