Změna klimatu

Změna klimatu je jednou z největších výzev, kterým svět čelí, a proto byla označena za jeden z našich nejvýznamnějších problémů. Koncem století by se mohla naše planeta oteplit o téměř tři stupně, což bude mít pro lidstvo vážné následky. Důsledky změny klimatu mohou ohrozit naše podnikání, podnikání našich dodavatelů a živobytí zemědělců a zaměstnanců našich dodavatelských řetězců. Mimo jiné by to mohlo ovlivnit způsob, jakým zákazníci nakupují a stravují se. Na snížení emisí se musíme podílet všichni. Přijímáme opatření a usilujeme o klimaticky neutrální provoz do roku 2035 a o dosažení nulových čistých emisí do roku 2050, což odpovídá trajektorii 1,5 stupně. 

Mnoho cílů udržitelného rozvoje je ovlivněno změnou klimatu. Níže uvedené cíle jsou pro naši klimatickou strategii a ambice týkající se nulových čistých emisí nejdůležitější. Více naleznete zde.

 

Vybrané cíle udržitelného rozvoje

Cíl udržitelného rozvoje č. 7. Dostupné a čisté energie

usiluje o zajištění přístupu k cenově dostupným, spolehlivým a udržitelným zdrojům energie pro všechny. Zda dosáhneme našich klimatických cílů závisí na zvýšení energetické účinnosti a závislosti na obnovitelných zdrojích energie. Jednáme v souladu s cíli udržitelného rozvoje č. 7.

Cíl udržitelného rozvoje č. 13 Klimatická opatření

vyzývá k přijetí bezodkladných opatření na boj se změnou klimatu a zvládání jejích dopadů. Dlouhodobě se snažíme bojovat proti změně klimatu a naše ambice týkající se rychlejšího dosažení nulových čistých emisí byly stanoveny s vědomím, že musíme urychleně jednat.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

je založen na důležitosti spolupráce. Naše klimatická strategie týkající se nulové čisté emise byla vypracována na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací včetně Světového fondu na ochranu přírody.

V září 2021 jsme oznámili, že do roku 2035 dosáhneme v našem provozu uhlíkové neutrality. Tento cíl jsme rozšířili a zavázali se dosáhnout nulových čistých emisí v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2050, a to v souladu s trajektorií 1,5 stupně, která se vztahuje na všechny nepřímé emise v rozsahu scope 3.

Navazujeme tak na náš vůdčí přístup k řešení klimatických změn z roku 2009, kdy jsme si jako první podnik na světě stanovili ambici dosáhnout do roku 2050 nulové čisté emise. Naše obnovené závazky vycházejí z aktualizovaného výpočtu uhlíkové stopy naší skupiny, jsou v souladu s novým vývojem metodiky a zahrnují nové údaje, jako je odlesňování a přeměna půdy.

Díky tomuto procesu jsme byli schopni identifikovat zdroje emisí v celém našem hodnotovém řetězci. Poté, co jsme v roce 2020 přešli na elektřinu vyrobenou 100 % z obnovitelných zdrojů, pocházejí emise (v rámci scope 1 a 2) z našich vlastních provozů především z chlazení, vytápění a dopravy, ale většina naší celkové uhlíkové stopy, více než 90 %, pochází z našeho hodnotového řetězce (rozsah 3), který můžeme ovlivnit, ale ne přímo řídit.

Emise uhlíkových plynů v rámci skupiny

Scope 1

Emise naší skupiny ve scope 1 představují 1 110 098 milion tun ekvivalentu CO2 (tCO2e). Přijímáme opatření, abychom upravili naše procesy a činnosti směrem k nízkouhlíkové budoucnosti.

Tesco se zavázalo do roku 2035 převést všechny své provozy a obchody na chladiva s nízkým emisním indexem, například oxid uhličitý. 

V rámci potravinářského chlazení jsme převedli na tyto nízkoemisní chladiva již 20 % zařízení.

Chceme snížit emise spojené s logistikou a emise z dodávek rozvážejících zboží do domácnosti tak, že maximalizujeme úsporu paliva plánováním tras, správným chováním řidičů a časově efektivním nakládáním.

Řešíme emise z dopravy spojené s naší distribuční strukturou, zkoušíme alternativní paliva a zároveň přímo spolupracujeme s jejich výrobci na ještě udržitelnějších dlouhodobých řešeních. Letos jsme v České republice testovali první plně elektrická těžká nákladní vozidla pro komerční účely.

 

Scope 2

Emise skupiny ve scope 2 představují 16 107 tCO2e (výpočet dle market-based metody)

Ve výchozím roce 2015 tvořila elektřina ze sítě v našem provozu 65 % uhlíkové stopy, a proto jsme vypracovali plán přechodu na elektřinu z obnovitelných zdrojů, který směřuje ke snížení naší poptávky a přechodu na elektřinu vyrobenou 100 % z obnovitelných zdrojů do roku 2030. Tohoto cíle jsme v celé společnosti dosáhli o deset let dříve. Celkově se tak od roku 2015 díky nákupu energie z obnovitelných zdrojů snížila produkce ekvivalentu CO2 o 98,5 %.

 

Scope 3

Vybraný rozsah emisí v rámci scope 3 tvořil 593 405 tCO2e.

Více než 90 % naší celkové uhlíkové stopy připadá na náš dodavatelsko-odběratelský řetězec, což představuje nepřímé emise v rozsahu scope 3.

Aktualizujeme výpočet naší celkové uhlíkové stopy a určujeme zdroje našich emisí za účelem modelování dopadu různých zásahů v čase z hlediska snížení nákladů a emisí skleníkových plynů. Spolupracujeme s dodavateli, abychom snížili emise i v rámci scope 3.

TCFD

Pracovní skupina pro zveřejňování finančních informací v souvislosti se změnou klimatu (TCFD)

V roce 2017 jsme se stali signatáři Pracovní skupiny pro zveřejňování finančních informací souvisejících s klimatem a od té doby zavádíme jejich doporučení a začleňujeme je do strategického rozhodování. Podrobnější informace naleznete v naší Výroční zprávě skupiny na straně 41.

Všechny naměřené hodnoty vztahující se k uhlíkové stopě jsou auditovány.

Skupina Tesco usiluje o to, aby všichni z vybraných dodavatelů privátních značek Tesco Product Partners (TPP) společnosti Tesco měřili své emise uhlíkových plynů v rozsahu scope 1 a 2.

Motivujeme své dodavatele TPP, aby si stanovili cíle, které budou v souladu s plněním veřejně deklarovaných závazků společnosti Tesco v oblasti snižování emisí skleníkových plynů v dodavatelském řetězci.

Požádáme naše dodavatele TPP, aby si změřili své emise a vypracovali plány na snížení emisí, které bude dobrovolné v roce 2022 a povinné v roce 2023. Tesco své partnery podpoří příslušnými metodikami, webináři a workshopy tak, aby tento úkol dokázali úspěšně zvládnout.


 

 

Udržitelné financování

V roce 2020 jsme uvedli na trh první z našich udržitelných finančních produktů a v průběhu letošního roku jsme tuto oblast dále posilovali. Naše sada produktů nyní zahrnuje:

  • Revolvingový úvěr podepsaný v září 2020, jehož úrokové sazby jsou navázány na dosažení tří ambiciózních cílů v oblasti životního prostředí, které zahrnují snížení emisí skleníkových plynů, obnovitelnou energii a plýtvání potravinami.
  • Dluhopis navázaný na splnění cílů z oblasti udržitelnosti (v hodnotě 750 milionů eur), který jsme jakožto maloobchodní prodejce vydali jako první, a jehož kupón je navázán na naše výsledky v oblasti snižování emisí ve scope 1 a 2. V říjnu 2021 jsme se stali čtvrtou společností, která vydala dluhopis navázaný na splnění cílů z oblasti udržitelnosti v britských librách (v hodnotě 400 milionů liber), opět navázaný na náš cíl týkající se snižování emisí ve scope 1 a 2.