Podpora zdravých oceánů

Oceány pokrývají tři čtvrtiny zemského povrchu a jsou domovem některých z nejunikátnějších a nejrozmanitějších živočichů planety. Jsou také klíčovým zdrojem potravy, neboť pro více než tři miliardy lidí jsou oceány hlavním zdrojem bílkovin. Více naleznete zde.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje

Cíle udržitelného rozvoje č. 8 Důstojná práce a ekonomický růst

se zaměřuje na ochranu pracovních práv a podporuje důstojnou práci pro všechny. Zavázali jsme se, že s pracovníky v našem dodavatelském řetězci v oblasti rybolovu bude zacházeno s respektem a že budou mít bezpečné pracovní podmínky. Naše strategie v oblasti lidských práv plně podporuje Všeobecnou deklaraci lidských práv Organizace spojených národů (OSN) a základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (MOP) a je začleněna do naší strategie v oblasti podpory zdravých oceánů, aby pomohla řešit rizika spojená s rybářským průmyslem.

Cíl udržitelného rozvoje č. 14 Život ve vodě

je zaměřen na ochranu a udržitelné využívání oceánů, moří a mořských zdrojů pro zajištění udržitelného rozvoje. Naše strategie v oblasti podpory zdravých oceánů přispívá k cíli 14.1 díky naší práci v rámci iniciativy Global Ghost Gear a k cílům 14.2 a 14.4 díky našemu zaměření na lepší řízení rybolovu a přijetí přístupu Seascape.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

ke splnění cílů je založen na důležitosti spolupráce. Naše strategie v oblasti podpory zdravých oceánů byla vypracována za přispění našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací. Jsme odhodláni spolupracovat s ostatními, abychom pokročili v plnění našich závazků. Dlouhodobě spolupracuje se Světovým fondem na ochranu přírody, s internetovou platformou Ocean Disclosure Project a organizací Global Tuna Alliance.

Zlepšujeme metody rybolovu v našem dodavatelském řetězci tak, že získáváme ryby odpovědným způsobem, abychom zachovali přírodní ekosystémy a mořskou flóru a faunu. Abychom toho dosáhli, lovíme všechny volně žijící ryby odpovědným způsobem a spolupracujeme s našimi dodavateli na projektech zaměřených na zlepšování metod rybolovu. I nadále považujeme certifikaci za důležitou součást naší cesty a zavázali jsme se, že do roku 2030 dosáhneme 100% udržitelného lovu mořských živočichů a do roku 2025 100% udržitelného lovu tuňáků. Zlepšujeme systémy sledování polohy a pohybu plavidel, abychom zajistili, že všechny naše mořské plody lze vysledovat až k lodi, která je ulovila. Máme nulovou toleranci vůči nezákonnému, nehlášenému a neregulovanému rybolovu. Pomáháme snižovat znečištění oceánů odpadem z rybářského průmyslu.

Tuňák patří k nejoblíbenějším a nejrozšířenějším druhům mořských živočichů, které se konzumují na všech našich trzích, a tvoří významnou část našeho prodeje ryb. Avšak ne všechny druhy tuňáka jsou loveny udržitelným způsobem. Proto jsme tuňáka označili za prioritní produkt, u něhož přijímáme opatření ke zlepšení rybolovu a k přechodu na udržitelnější zdroje.