Udržitelné získávání zdrojů

Veškerý palmový olej má certifikát RSPO nebo je krytý úvěry nezávislých drobných zemědělců s certifikátem RSPO, které podporují družstva drobných pěstitelů.

Veškeré výrobky vlastní značky z papíru nebo dřeva mají certifikát FSC/PEFC nebo pochází z recyklovaného zdroje.

Pět milionů liber věnovala skupina Tesco na podporu brazilských zemědělců, kteří pěstují sóju bez odlesňování nebo přeměny lesního pozemku na plantáže.

Udržitelný zemědělský dodavatelský řetězec musí být ekonomicky životaschopný, sociálně odpovědný a ekologický. Potravinářský průmysl je zodpovědný za více než třetinu emisí skleníkových plynů, spotřebovává 70 % sladkovodních zdrojů, přispívá ke znečištění vodních toků a je zodpovědný za více než 60 % celosvětové ztráty biologické rozmanitosti. Jednou z největších výzev, kterým zemědělské odvětví čelí, je zajistit, aby měl každý přístup ke zdravé a výživné stravě, a to způsobem, který je etický, šetrný k životnímu prostředí a ekonomicky udržitelný. Částečným řešením mohou být naše dodavatelské řetězce, které se věnují udržitelnému zemědělství. Více naleznete zde.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje

Cíl udržitelného rozvoje č. 2 Konec hladu

je zaměřen na podporu udržitelného zemědělství. Cíl 2.4 usiluje o zajištění systému udržitelné výroby potravin a zavedení odolných zemědělských postupů, které zlepší kvalitu půdy, zvýší produktivitu a pomohou zachovat ekosystémy, posilující schopnosti půdy přizpůsobit se klimatické změně.

Cíl udržitelného rozvoje č. 6. Pitná voda a kanalizace

usiluje o zajištění dostupnosti vody a sanitačních zařízení pro všechny a o udržitelné hospodaření s nimi.

Cíl 6.4 je zaměřen na zvýšení efektivity využívání vody a zajištění udržitelného odběru vody tak, aby byl vyřešen její nedostatek. Je důležité, abychom v rámci našich provozů a dodavatelského řetězce zajistili vodní zdroje pro budoucnost.

Cíl udržitelného rozvoje č. 12 Odpovědná výroba a spotřeba

se zaměřuje na dosažení udržitelného hospodaření s přírodními zdroji a jejich efektivního využívání a na snížení množství odpadu a souvisejících škod na životním prostředí. Náš program udržitelného zemědělství podporuje udržitelnou produkci, efektivitu a minimalizaci odpadu.

Cíl udržitelného rozvoje č. 15 Život na souši

je zaměřen na ochranu, obnovu a podporu udržitelného využívání suchozemských ekosystémů, udržitelné hospodaření s lesy, potírání rozšiřování pouští, zastavení degradace půdy a zastavení úbytku biodiverzity. Zavazujeme se podporovat systém výroby potravin, který je v souladu s ochranou ekosystémů a biodiverzity.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

je založen na důležitosti spolupráce. Naše zásady, strategie a závazky týkající se udržitelného zemědělství, odpovědného hospodaření a zajištění dobrých životních podmínek zvířat byly vypracovány na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, zemědělců, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací.

Víme, že našim zákazníkům záleží na tom, jak jsou jejich potraviny vyráběny, a přestože jsme hrdí na normy, podle kterých pracujeme, vždy se snažíme být ještě lepší. Uvědomujeme si, jak důležitou roli můžeme sehrát při změně systému výroby potravin, aby byl v souladu s životním prostředím a zajišťoval vysoké normy dobrých životních podmínek zvířat a zároveň podporoval zemědělce z obchodního hlediska.

Společnost Tesco může hrát důležitou roli při řešení klimatické i přírodní krize. Pro obě tyto oblasti vyvíjíme ambiciózní strategie. Náš plán v oblasti klimatu se bude zabývat našimi emisemi v rozsahu scope 3 a bude usilovat o dosažení cíle nulových čistých emisí v celém našem hodnotovém řetězci do roku 2050 v souladu s hodnotou 1,5 stupně. Mezitím, naše připravovaná strategie ochrany přírody se bude snažit zajistit, abychom se podíleli na řešení úbytku biologické rozmanitosti.

Zavázali jsme se, že všechny komodity v našem dodavatelském řetězci budeme získávat udržitelným způsobem, a to i ty, které nám jsou dodávány nepřímo. U našich klíčových komodit, u nichž hrozí riziko poškození lesů, jsme se zavázali zastavit odlesňování a přeměnu ekosystémů při získávání sóji, palmového oleje a dřeva.

Všechny výrobky Tesco obsahující dřevo, papír, buničinu a celulózová vlákna jsou vyrobeny z materiálu, který má certifikaci FSC nebo PEFC. Zahrnuje to výrobky, jako jsou dětské pleny, vlhčené ubrousky, toaletní papír, kuchyňské utěrky, kapesníky, ubrousky, dřevěné hračky a papírové kancelářské potřeby.

Pokud jsou naše produkty baleny v papírovém obalu, je tento papír vždy certifikovaný. Plánujeme používat více certifikovaných sekundárních obalů ve všech kategoriích potravinových i nepotravinových výrobků.