Odpady a obaly

Hlad a plýtvání potravinami jsou dva velké společenské a environmentální problémy. Plýtvání potravinami má značný dopad na životní prostředí –⁠ podle zprávy Driven to Waste (Vyhozeno do odpadu) z roku 2021 se 40 % potravin nespotřebuje. Tento potravinový odpad způsobuje 9 % celkových globálních emisí skleníkových plynů, což je oproti předchozím odhadům vyšší procento. Plýtvání potravinami považujeme za jeden z našich nejvýznamnějších problémů, který můžeme významně ovlivnit a zásadně změnit. Jako maloobchodní prodejce se snažíme omezit plýtvání potravinami jak u producentů potravin, tak v domácnostech a zajistit, aby se přebytečné potraviny dostaly k lidem, kteří je potřebují. Zvláště v současné době, kdy je potřebují nejvíce. Více o problematice naleznete zde.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje

Cíl udržitelného rozvoje č. 2 Konec hladu

je zaměřen na vymýcení hladu, dosažení potravinové bezpečnosti, zlepšení výživy a prosazování udržitelného zemědělství. Tento cíl, a zejména bod 2.4 týkající se zajištění systému udržitelné výroby potravin, je úzce spojen s naší strategií zdravé a udržitelné stravy.

Cíl udržitelného rozvoje č. 12 Odpovědná výroba a spotřeba

je zaměřen na zajištění udržitelné spotřeby a výroby. Tento cíl, a zejména cíl 12.3, který usiluje o snížení globálního plýtvání potravinami na polovinu do roku 2030, podporujeme naším přístupem ke snižování potravinového odpadu v našich vlastních provozech, spoluprací s dodavateli, podporou našich komunit a pomocí našim zákazníkům předcházet plýtvání potravinami v domácnostech. Tento cíl jsme splnili o deset let dříve.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

je založen na důležitosti spolupráce. Naše programy přerozdělování potravin a partnerství v rámci celé společnosti Tesco byly vyvinuty na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků a partnerů z nevládních a charitativních organizací. Průběžná spolupráce zajistí, že naše programy budou i nadále účinné a pomohou omezit plýtvání kvalitními potravinami.

Obaly hrají důležitou roli při ochraně výrobků a snižování množství potravinového odpadu. Odpady z obalů, zejména plastových, mohou představovat významný ekologický problém, pokud je nelze znovu použít nebo recyklovat. Například ze 7 miliard tun plastového odpadu, který byl dosud celosvětově vyprodukován, bylo recyklováno méně než 10 %. Více naleznete zde.

Společně s našimi dodavateli máme povinnost pomáhat předcházet ekologickým problémům spojeným s odpadem. Zavázali jsme se, že se budeme podílet na podpoře systémů recyklace a podpory uzavírání materiálové smyčky v souladu s principy cirkulární ekonomiky.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje

Cíl udržitelného rozvoje č. 12 Odpovědná výroba a spotřeba

je zaměřen na zajištění udržitelné spotřeby a výroby. Pracujeme na vytvoření systému, v němž se s obaly zachází jako s cenným zdrojem, který lze opětovně používat, sbírat a recyklovat v uzavřeném cyklu. Tato naše obalová strategie přispívá k cíli udržitelného rozvoje 12.5.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

je založen na důležitosti spolupráce. Naše obalová strategie byla vypracována na základě informací, znalostí a zkušeností našich spolupracovníků, dodavatelů a partnerů z nevládních organizací a pro její úspěch je zásadní pokračovat v naší stávající spolupráci.