Lidská práva

Zavázali jsme se respektovat a prosazovat mezinárodně uznávané normy v oblasti lidských práv v našem podnikání i dodavatelském řetězci. Dle zpráv je přibližně 40,3 milionů lidí obětí moderního otroctví, z toho 24,9 milionu musí vykonávat nucenou práci, proto je třeba vynaložit více úsilí, abychom zajistili ochranu lidských práv. Naším cílem je, aby všechna pracovní místa, která vytváříme buď přímo nebo prostřednictvím našeho dodavatelského řetězce, byla důstojná, spravedlivá a bezpečná. Více o lidských právech ve skupině Tesco.

Vybrané cíle udržitelného rozvoje.

Cíl udržitelného rozvoje č. 1 Konec chudoby

se zaměřuje na vymýcení chudoby ve všech jejích formách. Jedním ze čtyř témat naší strategie v oblasti lidských práv je udržitelné živobytí pro pracovníky a drobné zemědělce. To znamená, že ačkoli naše podnikání dává lidem příležitosti a práci, s mnoha různými výrobky a dodavatelskými řetězci je stále spojena chudoba. Naším cílem je zajistit, aby pracovní místa, která vytváříme, poskytovala lidem v našem dodavatelském řetězci důstojné mzdy a příjmy, díky kterým se bude jim a jejich rodinám dobře dařit.

Cíl udržitelného rozvoje č. 5 Rovnost mužů a žen

usiluje o dosažení genderové rovnosti a posílení postavení všech žen a dívek. Jsme přesvědčeni, že ženy musí být spravedlivě zastoupeny na našem pracovišti i v celém dodavatelském řetězci. V přímé spolupráci s dodavateli se snažíme určit problémy týkající se rovností mužů a žen a přijímat opatření, která tyto problémy zmírní a napraví.

Cíl udržitelného rozvoje č. 8 Důstojná práce a ekonomický růst

podporuje inkluzivní a udržitelný hospodářský růst, plnou a produktivní zaměstnanost a důstojnou práci pro všechny. Na tento cíl, zejména na body 8.7 a 8.8, se zaměřuje naše strategie v oblasti lidských práv, která se snaží se zamezit porušování lidských práv a podpořit důstojné, spravedlivé a bezpečné prostředí pro všechny, a to prostřednictvím našich čtyř strategických pilířů: udržitelného živobytí, zastoupení pracovníků, odstranění moderního otroctví a rovnosti mužů a žen.

Cíl udržitelného rozvoje č. 17 Partnerství ke splnění cílů

usiluje o globální partnerství pro udržitelný rozvoj. Spolupracujeme s průmyslovými a nevládními organizacemi a dodavateli, abychom pokročili v plnění našich závazků a zvýšili odolnost a udržitelnost našeho podnikání. Příkladem může být naše partnerství s fórem World Banana Forum a Iniciativou udržitelného obchodu (IDH), které nám umožňuje pomáhat dodavatelům banánů odstraňovat rozdíly v minimální mzdě. Jsme také zakládajícími členy Fóra spotřebního zboží (Consumer Goods Forum), Koalice pro lidská práva (Human Rights Coalition) a pracovní skupiny zabývající se problematikou nucené práce. V současné době prostřednictvím této skupiny pracujeme na projektu, který má odstranit nucenou práci v našich vlastních provozech, a který se zaměřuje především na naši středoevropskou distribuční síť.

 

 

 

 

Naše odpovědnost za dobré životní podmínky lidí zdaleka přesahuje rámec těch, které přímo zaměstnáváme.

Naším cílem je zajistit, aby všechna pracovní místa, která pomáháme vytvářet, ať už přímo nebo prostřednictvím našeho dodavatelského řetězce, byla důstojná, spravedlivá a bezpečná a aby se v nich vždy dodržovala lidská práva.

K porušování lidských práv přistupujeme s nulovou tolerancí.

Zavázali jsme se dodržovat lidská práva ve všech místech našeho působení i v našem dodavatelském řetězci a podporujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, základní úmluvy Mezinárodní organizace práce a Hlavní zásady OSN pro podnikání a lidská práva.

Konkrétně u naší dodavatelské základny vyžadujeme, aby naši dodavatelé dodržovali veškeré pracovní normy stanovené v základním kodexu Iniciativy etického obchodování (více informací naleznete na: ETI Base Code | Ethical Trading Initiative (ethicaltrade.org)).

V našem programu pro dodržování předpisů se zaměřujeme na nejrizikovější oblasti a vyžadujeme, aby všichni naši hlavní dodavatelé z vysoce rizikových zemí každoročně procházeli auditem podle mezinárodně uznávaných norem.

V uplynulých 12 měsících byli všichni dodavatelé vlastní značky Tesco v České republice hodnoceni z hlediska rizik podle metodiky vyvinuté celosvětově uznávanou sítí Food Network for Ethical Trade (FNET).  I přes obtíže spojené s omezením cestování auditorů kvůli koronaviru bylo v minulém roce auditováno více než 97 % našich vysoce rizikových dodavatelů 1. úrovně.

Všichni dodavatelé z vysoce rizikových oblastí jsou také povinni zaregistrovat se v systému SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), který nám i ostatním společnostem odebírajícím zboží ze stejných oblastí poskytuje lepší přehled o auditech a zjištěních týkajících se pracovních podmínek. Vyhrazujeme si také právo kdykoli provést neohlášený audit na jakémkoli pracovišti, které dodává zboží společnosti Tesco, a to bez ohledu na hodnocení rizikovosti země.

Pandemie COVID-19 ovlivnila naše dodavatele v mnoha ohledech, což zhoršilo již existující problémy v oblasti lidských práv, vytvořilo novou úroveň zranitelnosti nejohroženějších skupin a prohloubilo problémy související s chudobou. Budeme se i nadále zaměřovat na odstraňování hlavních příčin vzniklých problémů a také na vysoce rizikové dodavatelské řetězce, abychom zvyšovali jejich úroveň a chránili lidská práva.

Více informací o našem přístupu k dodržování nejvyšších standardů v oblasti lidských práv naleznete na stránce Lidská práva – Tesco PLC.