Řízení a podávání zpráv o udržitelnosti

Dlouhodobě se zasazujeme o to, co je pro naše spolupracovníky a zákazníky nejdůležitější. Od cenové dostupnosti přes zdraví, životní prostředí až po místní záležitosti. To je jedna z hnacích sil našeho nového cíle – Každý den přinášet zákazníkům, komunitám a planetě něco víc.

Udržitelný rozvoj jsme začlenili do strategických priorit společnosti Tesco, zohlednili ho v business plánech všech obchodních jednotek včetně České republiky a začlenili jsme kritéria udržitelnosti do našeho Programu odměňování zaměstnanců podle výkonu pro všechny ředitele.

K novým měřítkům Programu odměňování zaměstnanců podle výkonu na rok 2022 pro naše manažery patří stanovení pevných a vhodných cílů v souvislosti se snižováním uhlíkové stopy a potravinového odpadu a podporou diverzity.

Jasný cíl spojuje společnost Tesco a podporuje naše ambice a závazky při vstupu do další kapitoly. V letošním roce jsme stanovili nové cíle, které odrážejí odhodlání a nadšení spolupracovníků ze společnosti Tesco poskytovat služby zákazníkům a podporovat místní komunity, a také náš přínos, který chceme šířit po celém světě.

Naše hodnoty 

Tyto tři hodnoty jsou základními pilíři našich cílů. Udávají, jak pracujeme v týmu, a ovlivňují naše rozhodnutí a volby, které činíme každý den v rámci celé společnosti Tesco.

1. Pro zákazníky děláme vše, co je v našich silách

Nasloucháme našim zákazníkům, komunitám i sobě navzájem a získané informace využíváme k tomu, abychom jako firma mohli činit lepší rozhodnutí. Díky zkušenostem a znalostem našich spolupracovníků se vyvíjíme, zdokonalujeme a přizpůsobujeme potřebám zákazníků.

2. Chováme se k lidem tak, jak chtějí, abychom se k nim chovali

Lidé budou vždy středem zájmu společnosti Tesco – místa, kde je každý vítán. Je to inkluzivní a vstřícné pracoviště pro naše spolupracovníky, kde se cítí uznáváni a odměňováni za svou práci a kde mají možnost se prosadit. Je to podnik, ve kterém budujeme silné a dlouhodobé vztahy s našimi dodavateli a externími partnery. Součástí naší kultury je respekt, důvěra a pochopení.

3. I malá pomoc má velký význam

Pomoc má mnoho různých podob. Naši spolupracovníci se snaží měnit své okolí k lepšímu, ať už podporou místních potravinových bank, získáváním peněz v rámci zaměstnaneckých sbírek nebo poskytováním skvělých služeb. Díky všemu, co děláme na místní úrovni, dosahujeme velkých změn.

Zpráva o udržitelnosti

Ve zprávě o udržitelnosti se zaměřujeme na nejpodstatnější témata – ta, která mají největší potenciál ovlivnit naši obchodní výkonnost, a která můžeme díky našemu podnikání zásadně změnit. Tato témata jsme určili pomocí konceptu „dvojí významnosti“, kdy zvažujeme rizika a příležitosti jak z finančního, tak z nefinančního hlediska. Díky podnětům od spolupracovníků, zákazníků a zainteresovaných osob a analýze údajů získaných díky využití umělé inteligence jsme určili následující čtyři oblasti udržitelného rozvoje, které považujeme za nejdůležitější:

Komunity jsou také tématem, na kterém nám a našim zákazníkům velmi záleží, proto je budeme prostřednictvím našich nových cílů spolu s uvedenými čtyřmi oblastmi i nadále podporovat. K důležitým tématům dále patří ochrana osobních údajů našich zákazníků, bezpečnost a neporušenost výrobků a potravin, odpovědné získávání zdrojů a lidská práva. Těmito tématy se budeme prostřednictvím procesů řízení rizik a kontrolních mechanismů v rámci celé naší skupině i nadále zabývat a příslušné údaje, zásady a procesy zveřejňovat. 

Náš rozhovor se zainteresovanými stranami

Na základě informací od spolupracovníků, zákazníků a zainteresovaných stran jsme určili čtyři široké oblasti udržitelného rozvoje, které považujeme za nejdůležitější. Naše výsledky týkající se těchto témat sledujeme pomocí následujících klíčových ukazatelů výkonnosti:

  • Klima: procentuální snížení emisí skleníkových plynů souvisejících s trhem v rozsahu 1 a 2 oproti výchozímu roku 2015. Snaha dosáhnout do roku 2035 uhlíkové neutrality v rámci všech činností naší skupiny a nulových čistých emisí v celém hodnotovém řetězci v souladu s cílem udržet oteplování klimatu do 1,5˚C do roku 2050.
  • Zdravá udržitelná strava: 53 % objemu prodeje výrobků klasifikovaných dle zdravotního skóre jako zdravé do roku 2027
  • Diverzita a inkluze: procentuální zastoupení žen a mužů a procentuální etnické zastoupení našich nejvyšších globálních vedoucích pracovníků. Letos poprvé podáváme zprávu o rozmanitosti našich nejvyšších globálních vedoucích pracovníků a členů správní rady a chceme dosáhnout toho, aby do roku 2025 tvořily 35 % globálních vedoucích pracovníků ženy a 14 % byly osoby různého etnického původu.
  • Odpady a obaly: procentuální změna množství vyhozených potravin v tunách ve srovnání s výchozím rokem 2016/17. Zveřejňujeme údaje o plýtvání potravinami v našem provozu a jsme hrdí na to, že jsme již v roce 2019 dosáhli cíle OSN v oblasti udržitelného rozvoje snížit do roku 2030 plýtvání potravinami na polovinu. A tento cíl se nám daří stále naplňovat.

+

Více informací o našem přístupu k významným tématům a řízení