| Dřevo

Dřevo

Odpovědné získávání dřeva

Souvislosti

Dřevo je důležitý materiál používaný ve stavebnictví, jako palivo a pro výrobu řady spotřebních výrobků i jejich obalů. Dodavatelské řetězce dřeva od jeho těžby přes různé fáze výroby až po koncového zákazníka obvykle pokrývají více zemí. Vzhledem k celosvětové rozmanitosti druhů stromů dochází k těžbě v lesích v různých oblastech světa.

Potřeba udržitelnosti

Planeta již ztratila přibližně polovinu svých lesů a zbytek je stále více ohrožen. Předcházení dalšímu odlesňování a degradaci je zásadní pro zmírnění změny klimatu a ochranu biologické rozmanitosti i společenství, které v lesích i jejich okolí žijí. S navyšováním lidské populace roste i poptávka po výrobcích ze dřeva. Neudržitelná těžba dřeva je hlavní hnací silou odlesňování. Dřevo může být udržitelné, pokud je odpovědně těženo způsobem, který zachovává ekologickou funkci lesa, chrání jeho biologickou rozmanitost a respektuje práva místních společenství.

Náš přístup

V rámci Fóra spotřebního zboží (Consumer Goods Forum) se společnost Tesco zavázala dosáhnout nulové míry čistého odlesňování do roku 2020 v oblasti získávání dřeva a papírových výrobků. Tesco se zavázalo, že do roku 2020 budou všechny výrobky naší vlastní značky vyrobené ze dřeva nebo papíru s certifikátem FSC / PEFC nebo z recyklovaného zdroje. Za vykazovaný finanční rok 2020 Tesco dosáhlo 99% v hodnocených ukazatelích, čímž splnilo svůj cíl v FSC / PEFC certifikace.

Kromě našeho dodavatelského řetězce spolupracujeme v rámci odvětví i s dalšími zúčastněnými stranami (jako jsou nevládní organizace a vlády), protože si uvědomujeme, že rozvoj správných podmínek pro udržitelný trh se dřevem vyžaduje efektivní spolupráci.

Náš přístup k výrobkům ze dřeva a papíru s nulovou mírou odlesňování je založen na našem přístupu k udržitelnosti životního prostředí s názvem Zlepšit-Změnit-Prosazovat.

Zlepšit: dosažení udržitelného dřeva v našem dodavatelském řetězci

Společnost Tesco se zavázala, že všechny naše dřevěné a papírové výrobky vlastní značky Tesco budou do roku 2020 buď certifikovány FSC / PEFC, nebo z recyklovaného zdroje.

Změnit: podpora inovativních řešení

Budeme podporovat inovativní řešení, která mění přístup průmyslu k získávání dřeva (např. naše spolupráce s nevládní organizací pro životní prostředí, Canopy, na podporu transformace viskózového průmyslu).

Prosazovat: zapojení ostatních do akce

Budeme i nadále spolupracovat s ostatními na zapojení klíčových stran v zemích, kde se dřevo těží i spotřebovává.

Pokrok

Cílem Tesca je, aby 100 % výrobků z papíru a dřeva bylo s certifikátem FSC / PEFC nebo z recyklovaného zdroje v rámci celé společnosti. Ve finančním roce 2020/2021 bylo 99 % hodnocených ukazatelů s FSC nebo PEFC certifikátem nebo byly z recyklovaných zdrojů.

Další informace získáte od našeho týmu odpovědnosti - cr.enquiries@uk.tesco.com