Lidská práva

Jednou z hodnot naší společnosti je to, chovat se k lidem tak, jak si přejeme, aby se ostatní chovali k nám. Chceme, aby každý, kdo pracuje pro společnost Tesco nebo s ní, měl zajištěno, že jeho lidská práva budou dodržována, přičemž víme, že toto si přejí jak naši zákazníci, tak kolegové či dodavatelé. Jsme přesvědčeni o tom, že náš obchod přispívá k blahobytu všech, naše společnost vytváří pracovní místa a příležitosti pro lidi a komunity na celém světě. Ale chceme i to, aby se v těchto pracovních místech naši kolegové cítili dobře. Je důležité, aby byly dodržovány jasné normy týkající se například otázek, jako je pracovní doba, zdraví a bezpečnost, zákaz práce lidí mladších 15 let nebo nucené práce, svoboda sdružování a zajištění toho, aby nedocházelo k diskriminaci. Pokud zjistíme, že došlo k porušování lidských práv, zajistíme, aby byla daná záležitost řešena a aby pro dotčené osoby byla zjednána náprava.

Posuzování rizika

Zavázali jsme se k dodržování lidských práv a plně podporujeme Všeobecnou deklaraci lidských práv OSN, základní úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) a hlavní zásady OSN týkající se podnikání a lidských práv. Jsme také odhodláni pravidelně informovat o našem úsilí směřujícím k dodržování lidských práv v rámci našich dodavatelských řetězců. Pokud jde konkrétně o naši dodavatelskou základnu, požadujeme, aby naši dodavatelé dodržovali celou škálu pracovních norem stanovených v základním kodexu Iniciativy pro etické obchodování. Za poslední dva roky jsme zavedli procesy náležité péče, abychom zajistili, že dokážeme identifikovat oblasti s největším rizikem a cíleně na ně vynakládat zdroje, pokud by se problémy vyskytly v našem dodavatelském řetězci. Tento proces doprovázely konzultace s odbornými externími subjekty, včetně dodavatelů, průmyslových a vládních orgánů a skupiny občanské společnosti, například Unseen, Oxfam nebo Ethical Tea Partnership. V rámci našeho přístupu náležité péče se zaměřujeme na zajištění, zlepšování a podporu příslušných oblastí s cílem předcházet rizikům v oblasti lidských práv v našem dodavatelském řetězci a tato rizika případně řešit. Neustále usilujeme o zvyšování standardů dodavatelského řetězce a zajišťování toho, aby ti, kdo pracují v našem dodavatelském řetězci, byli dostatečně chráněni. Naše strategie v oblasti lidských práv odráží nejdůležitější otázky, které mají vliv na pracovníky v našich dodavatelských řetězcích, a jsme hrdí na kroky, které jsme dosud podnikli, a to jak prostřednictvím našeho ústředního programu, který zajišťuje důstojné podmínky ve výrobních závodech, tak prostřednictvím naší trvalé účasti na iniciativách s cílem podnítit pokrok v celém odvětví.

Ujištění

Ujištění a etický audit jsou důležité k zajištění toho, že v našich dodavatelských řetězcích se dodržují lidská práva. Díky tomu můžeme zjišťovat jakékoli etické problémy a pomáhat dodavatelům v jejich úsilí o neustálé zlepšování v této oblasti. Požadavky na audit zaměřujeme na lokality, kde máme největší vliv na dosažení potřebných změn. Primární lokality, odkud pochází konečný produkt předtím, než je dopraven do Tesca, a kde disponujeme přímým vztahem s našimi dodavateli. Všechny primární lokality ve vysoce rizikových zemích musí mít splněný audit, jestliže chtějí dodávat své výrobky společnosti Tesco, a následně musejí audit každoročně obnovovat.