Jak podnikáme

Náš Etický kodex

Náš Etický kodex stanovuje naše minimální očekávání od všech kolegů, ať jsou kdekoli a ať Tesco podniká s kýmkoli.

"Náš Etický kodex je určen k pomoci a ochraně při naší každodenní práci pro Tesco. V konkurenčním, rychlém a stále regulovaném trhu je důležité, aby každý z nás chápal pravidla, která musíme dodržovat a chovat se tak, jak se od nás očekává, abychom odváděli dobrou práci pro zákazníky a byli jsme plnohodnotnou oporou společnosti Tesco.

Kodex popisuje naše nejdůležitější právní povinnosti a zásady, kterými se musíme řídit. Jako kolegové jsme zodpovědní za dodržování Kodexu. Všude tam, kde pracujeme, bez ohledu na naši roli, Kodex nás pomáhá chránit a chrání pověst našeho podnikání napříč zákazníky, kolegy, dodavateli, akcionáři a ostatními zúčastněnými stranami. Ať jsme v Tescu noví nebo zde již pracujeme delší dobu, je důležité, abychom si našli čas k pochopení, jakým způsobem se Kodex vztahuje k nám.

Kodex znamená víc než dodržování pravidel a našich zásad. Znamená to používat naše Hodnoty a vůdčí vlastnosti a rozhodovat tak, že v práci vždy děláme správnou věc a pracujeme čestně, otevřeně a upřímně.

Pokud budete mít obavy o svém vlastním chování nebo o chování jiné osoby, je nutné se hned ozvat a promluvit si s někým, komu důvěřujete. Začněte svým přímým nadřízeným, případně se můžete poradit se svým Personálním manažerem nebo Právním oddělením. Nebo pokud máte potřebu svoji obavu nahlásit anonymně, můžete zavolat na Linku pomoci pro dodavatele s naprostou důvěrou. 

Chci, aby každý, kdo pracuje pro Tesco, byl pyšný na naše podnikání a naše úspěchy, které děláme pro zákazníky a komunity, jimiž jsme součástí. Znát naše zásady, použít dobrý úsudek, být upřímný a ozvat se, když je potřeba – to jsou pouze některé ze způsobů, jak můžeme budovat hrdost k Tescu a jak v budoucnu můžeme pomoci vybudovat silnější podnikání. "

Dave Lewis,

Group CEO

Náš Etický Kodex ke stažení

Linka pomoci pro dodavatele

Linka pomoci pro dodavatele umožňuje kolegům a dodavatelům nahlásit v případě obavy, že došlo k pochybení při práci. Pokud o tom nejste schopni hovořit se svým manažerem nebo svým Personálním manažerem, kontaktujte Linku:

  • Nahlášení jakékoliv obavy v práci, o které si myslíte, že by mohla být v rozporu se zákonem nebo že došlo k porušení Kodexu nebo je chování v rozporu s politikou společnosti.
  • Nahlaste vše, co si myslíte, že je nebezpečné pro kolegy, zákazníky nebo veřejnost.
  • ​Podělte se o obavy, které máte, že informace o těchto věcech není záměrně skryta

Linka je naprosto důvěrná a spravuje ji nezávislá společnost na Tescu. Nemusíte udávat své jméno, pokud zavoláte, a pokud ho uvedete, Linka bude schopna aktualizovat výsledek šetření a bude Vás moci kontaktovat v případě potřeby. Všechny podrobnosti o Lince pomoci pro dodavatele naleznete v Etickém kodexu.

Informace o zpracování osobních údajů při šetření oznámení

Etická Linka je určena i pro dodavatele společnosti Tesco Stores ČR a.s. a slouží jako interní nástroj, který nám pomáhá prověřovat oznámení o nezákonných, neetických či jiných škodlivých aktivitách. Etická linka je řízena a spravována v souladu s platnými zákony a předpisy, Etickým Kodexem společnosti Tesco Stores ČR a.s. a dalšími politikami nebo požadavky společnosti.

Každé oznámení bude prošetřeno do 30 dnů od obdržení, ve výjimečných případech může být tato doba prodloužena na 90 dnů. Každá osoba, která podala oznámení spadající do kategorie Etické Linky, bude průběžně informována o průběhu vyšetřování.

Osobní údaje shromážděné během šetření oznámení jsou zpracovávány v souladu s ustanoveními Nařízení (EU) č. 2016/679 o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů, a to za účelem prověření oznámení na základě našeho oprávněného zájmu dle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Správcem osobních údajů je společnost Tesco Stores ČR a.s., IČO: 453 08 314, se sídlem: Vršovická 1527/68b, Vršovice, 100 00 Praha 10, Česká republika. Osobní údaje uvedené v oznámení zpracovává externí dodavatel – společnost OMNIS DETECTIVE SERVICE s.r.o., která je zpracovatelem osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro šetření oznámení a identifikaci osoby nebo osob, již se oznámení týká, aby nedošlo k záměně s jinou osobou. Jedná se zejména o následující kategorie osobních údajů:

  • Jméno a příjmení;
  • Adresa;
  • Popis pracovní pozice / funkce osoby, jíž se oznámení týká;
  • Popis vztahu osoby k předmětu oznámení a popis jednání osoby, proti níž oznámení směřuje, jak je uvedeno v oznámení nebo jak bylo zjištěno v průběhu prověřování oznámení.

Oznamovatelé jako subjekty údajů mají právo požádat Tesco Stores ČR a.s., jako správce údajů o přístup k jejich osobním údajům, opravu, výmaz nebo přenositelnost jejich osobních údajů, integraci neúplných osobních údajů, omezení zpracování v případech stanovených čl. 18 GDPR. Kromě toho mohou subjekty údajů v konkrétních případech případně vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Tato práva lze vůči společnosti Tesco Stores ČR a.s. uplatnit kdykoli zasláním konkrétní žádosti písemně na e-mailové adresy CE.DPO@tesco.com. Subjekty údajů mají právo podat stížnost u kteréhokoli dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů zřízeného kterýmkoli členským státem EU. V České republice je dozorovým úřadem zřízeným podle čl. 51 GDPR Úřad pro ochranu osobních údajů. Další informace naleznete na webových stránkách úřadu: http://www.uoou.cz/

Výše uvedené osobní údaje zpracováváme nejvýše po dobu 3 let od obdržení oznámení.

Více informací o tom, jak zpracováváme osobní údaje týkající se oznámení naleznete v dokumentu Pravidla Etické Linky, který je k dispozici na portálu Colleague Help zde: https://colleague-help.ourtesco.com/hc/cs/article_attachments/8026039915036/Pravidla_Etick__Linky.pdf.

Pro dodavatele více informací naleznete na: https://corporate.itesco.cz/o-nás/jak-podnikáme/

Každý, kdo v souvislosti s prověřováním oznámení přichází do styku s osobními údaji uvedenými v oznámení, je povinen je přiměřeně chránit a dodržovat povinnosti stanovené v GDPR. Ti, kteří během prověřování přišli do kontaktu s obsahem oznámení nebo osobním údajem osoby, která oznámení podala, musí s těmito osobními údaji a informacemi nakládat důvěrně a nemohou je poskytnout nikomu, kdo není oprávněn tyto osobní údaje znát.

Protikorupční pravidla pro obchodní partnery

Úplatkářství a korupce narušují konkurenční prostředí na trzích, zvyšují náklady na podnikání a oslabují důvěru zákazníků. Poskytování nebo přijímání úplatků, bez ohledu na jejich výši, není za žádných okolností přijatelné, a proto k osobám, které se dopustí úplatkářství, přistupujeme s nulovou tolerancí. Ve všech zemích, kde Tesco působí, je úplatkářství nezákonné a trestá se vysokými pokutami a tresty odnětí svobody. Naši pověst mohou poškodit byť jen obvinění z úplatkářství nebo korupčního jednání. Účelem těchto pravidel je stanovit pro naše obchodní partnery minimální požadavky v oblasti dodržování protikorupčních právních předpisů.

Protikorupční pravidla pro obchodní partnery

 

Pravidla pro přijímání darů a pohoštění pro obchodní partnery

Tato pravidla se vztahují na dodavatele a další třetí strany, které spolupracují se společností Tesco. Daný dokument se dále vztahuje na poradce, smluvní dodavatele a agenturní pracovníky v souvislosti s jejich pracovní činností vykonávanou pro skupinu Tesco nebo jejím jménem. Nedodržení těchto pravidel může mít za následek ukončení spolupráce.

Pravidla pro přijímání darů a pohoštění pro obchodní partnery